Bến Tre: Triển khai nhiều giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp

Với mục tiêu đến cuối năm 2020, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 60-65% trong đó có bằng cấp, chứng chỉ 30%; dự kiến đến năm 2030, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 85% - 90%, lao động có bằng cấp chứng chỉ đạt 45 % - 50%, thời gian tới Bến Tre triển khai thực hiện nhiều giải pháp cụ thể nhằm nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp.

Bến Tre đặt mục tiêu năm 2019 các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh tuyển sinh và đào tạo các cấp trình độ là 11.000 người, trong đó: cao đẳng là 800 người; trung cấp là 2.100 người; sơ cấp và đào tạo dưới 03 tháng là 8.100 người. Qua đó đưa tỷ lệ lao động qua đào tạo là 58%, trong đó có bằng cấp chứng chỉ là 29%.

Để hoàn thành kế hoạch đề ra, thời gian tới Bến Tre tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và xã hội về giáo dục nghề nghiệp, làm chuyển biến thực sự nhận thức của người dân trong việc học nghề và việc làm sau đào tạo. Tập trung đào tạo nguồn nhân lực, một trong những yếu tố quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội địa phương, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân, góp phần bảo đảm an sinh xã hội. Hình thức tuyên truyền phải đa dạng, phong phú, chú trọng về nội dung, nâng cao hiệu quả giáo dục hướng nghiệp, tư vấn nghề nghiệp và giải quyết việc làm sau đào tạo phải thiết thực và có hiệu quả để người dân nhận thức đúng vị trí, vai trò của giáo dục nghề nghiệp.

 Đồng thời củng cố bộ máy tổ chức các trường và trung tâm GDNN - GDTX công lập, tập trung xây dựng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục nghề nghiệp đủ về số lượng và chất lượng, đạt chuẩn theo quy định. Rà soát, sắp xếp lại đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý ở các Trung tâm GDNN - GDTX cấp huyện, thành phố  nhằm phát huy hiệu quả chức năng, nhiệm vụ của trung tâm.


tin đã đăng