Góp sức âm thầm

Năm 2017, TP. Hà Nội có thêm 2 huyện được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), nâng số huyện được công nhận đạt chuẩn NTM của Thủ đô lên 4 huyện. Để có được kết quả quan trọng này, vai trò tham mưu cho thành phố, tăng cường công tác tuyên truyền đến các địa phương trong quá trình xây dựng NTM đã được Chi cục Phát triển nông thôn Hà Nội thực hiện chủ động, sáng tạo và trách nhiệm.

Trong năm 2017, Chi cục Phát triển nông thôn Hà Nội đã thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực kinh tế hợp tác, các hình thức tổ chức sản xuất nông nghiệp, chương trình phát triển nông thôn, ngành nghề nông thôn, quy hoạch ổn định dân cư nông thôn.

Với vai trò là đơn vị đầu mối, "cánh tay nối dài" của Ban chỉ đạo thành ủy, Chi cục đã tham mưu cho thành phố tổ chức thành công Hội nghị tăng cường ứng dụng khoa học và công nghệ phát triển nông nghiệp sản xuất hàng hóa giá trị cao và bền vững. Đặc biệt, Chi cục chú trọng đẩy mạnh, tăng cường công tác tuyên truyền trong xây dựng NTM. Theo đó, chủ động và kịp thời truyền thông, quảng bá những điển hình tiên tiến, sáng kiến, kinh nghiệm, cũng như phản ánh kịp thời một số tồn tại trong triển khai thực hiện ở cơ sở, góp phần tích cực vào kết quả của Chương trình 02-CTr/TU của Thành ủy.

Trong công tác xây dựng NTM, Chi cục có nhiều đóng góp quan trọng, tạo chuyển biến tích cực, rõ nét, phát triển đúng hướng và làm cải thiện đời sống người nông dân. Trong năm 2017, TP. Hà Nội có thêm 2 huyện Thanh Trì và Hoài Đức được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn NTM. Như vậy, đến nay, Thành phố đã có 4 huyện được công nhận đạt chuẩn NTM, gồm: Đan Phượng, Đông Anh, Thanh Trì, Hoài Đức. Phía sau thành công này, Chi cục đã góp sức âm thầm nhưng hiệu quả.

Về xây dựng xã NTM, tính đến hết năm 2016, Hà Nội có 255/386 xã (chiếm 66,06%) được UBND Thành phố công nhận đạt chuẩn NTM. Đến nay, Tổ công tác giúp việc Hội đồng thẩm định Thành phố đã tiến hành thẩm định 45 xã của 14 huyện, thị xã, có 39 xã đủ điều kiện công nhận đạt chuẩn NTM năm 2017. Trong số 92 xã còn lại, có 61 xã đạt và cơ bản đạt từ 15-18 tiêu chí, còn 31 xã đạt và cơ bản đạt từ 10 -14 tiêu chí. 

Các huyện và các xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM đều đã và đang quan tâm chỉ đạo thực hiện duy trì và nâng chất các tiêu chí NTM theo bộ tiêu chí mới giai đoạn 2016-2020. Đồng thời, chỉ đạo thực hiện xây dựng NTM kiểu mẫu, như: huyện Đan Phượng chỉ đạo xây dựng NTM kiểu mẫu tại 3 xã: Song Phượng, Đan Phượng và Liên Trung theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ…

Trong năm 2018, Chi cục đề ra nhiệm vụ tiếp tục tham mưu UBND TP ban hành các cơ chế, chính sách về xây dựng NTM. Đồng thời, thực hiện công tác tuyên truyền xây dựng NTM bằng nhiều hình thức, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân tạo sự đồng thuận, thống nhất cao. Đặc biệt, thường xuyên tháo gỡ khó khăn, giúp các địa phương đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM.

 

 

 

Quỳnh Mai

tin đã đăng