Hà Nội: Lập hội đồng thẩm định, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới

Vừa qua, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 892/QĐ-UBND thành lập Hội đồng thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới TP Hà Nội. 

Theo Quyết định 892, Chủ tịch Hội đồng thẩm định là ông Nguyễn Văn Sửu, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân Thành phố; Phó Chủ tịch Hội đồng thẩm định là ông Chu Phú Mỹ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới Thành phố và các Ủy viên Hội đồng thẩm định.

Quyết định này thay thế các Quyết định số 6651/QĐ-UBND ngày 05/12/2016 và Quyết định số 4390/QĐ-UBND ngày 10/7/2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố.

Cùng ngày, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cũng đã ký ban hành Quyết định số 893/QĐ-UBND thành lập Đoàn thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới, thẩm tra huyện đạt chuẩn nông thôn mới, thị xã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới TP Hà Nội. Theo Quyết định, đoàn thẩm định địa phương đạt chuẩn nông thôn mới có nhiệm vụ tiến hành thẩm định mức độ đạt từng tiêu chí nông thôn mới của từng xã thuộc các huyện, thị xã; thẩm tra mức độ đạt các tiêu chí huyện nông thôn mới, kết quả thị xã xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Thành phố. Đoàn thẩm định địa phương đạt chuẩn nông thôn mới hoạt động theo chế độ tập thể; theo sự phân công của Trưởng đoàn, làm việc theo chế độ kiêm 

Trưởng Đoàn thẩm định địa phương đạt chuẩn nông thôn mới phải báo cáo Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới Thành phố, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kết quả thẩm định hồ sơ và mức độ đạt từng tiêu chí nông thôn mới cho từng xã của từng huyện để tổng hợp, đề xuất UBND TP xem xét, chỉ đạo giao Hội đồng thẩm định tổ chức họp, thảo luận, bỏ phiếu xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn theo quy định.

Báo cáo Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới TP, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kết quả thẩm tra hồ sơ và mức độ đạt các tiêu chí huyện nông thôn mới, kết quả thị xã xây dựng nông thôn mới của từng huyện, thị xã để tổng hợp, đề xuất báo cáo UBND TP xem xét, tổ chức họp (gồm các thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia TP Hà Nội) thảo luận, bỏ phiếu đề nghị xét, công nhận theo quy định.

Trưởng Đoàn thẩm định địa phương đạt chuẩn nông thôn mới sử dụng con dấu của Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới TP trong thực hiện nhiệm vụ. Thành viên Đoàn thẩm định địa phương đạt chuẩn nông thôn mới tham mưu lãnh đạo đơn vị văn bản đánh giá, xác nhận mức độ đạt các tiêu chí được giao phụ trách, gửi Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới Thành phố tổng họp.

Kinh phí hoạt động của Đoàn thẩm định địa phương đạt chuẩn nông thôn mới (nếu có) thực hiện theo quy định và được bố trí thông qua Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới TP Hà Nội.

 

 

​ Vân Anh

tin đã đăng