Bình Phước: 97.941 người tham gia BH thất nghiệp

Giai đoạn 2013 - 2015, bình quân số người tham gia BHXH, BHYT, BHTN tại Bình Phước tăng trên 68.000 người/năm.
 Đến hết ngày 31.10.2016, số người tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp là 668.181 người; trong đó, 107.844 người tham gia BHXH, chiếm 26,2% so với lực lượng lao động hiện có trên địa bàn; 97.941 người tham gia BH thất nghiệp, chiếm 23,8% lực lượng lao động hiện có trên địa bàn; 687.628 người tham gia BHYT, chiếm 72,9% dân số trên địa bàn. Số thu, chi BHXH, BHYT, BHTN tăng nhanh, năm sau cao hơn năm trước. Số thu BHXH, BHYT, BHTN giai đoạn 2013 - 2015 gần 4.260 tỷ đồng; số chi BHXH, BHYT, BHTN giai đoạn 2013-2015 trên 2.700 tỷ đồng. Việc giải quyết các chế độ trợ cấp và trả lương hưu cho đối tượng thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT, BHTN được thực hiện kịp thời, đúng quy định; góp phần ổn định đời sống của nhân dân, thực hiện công bằng xã hội và ổn định chính trị - xã hội trên địa bàn. Tổ chức bộ máy của cơ quan quản lý, thực hiện chính sách từng bước được xây dựng, củng cố hoạt động ổn định, cơ bản đáp ứng yêu cầu của việc thực hiện các chính sách, chế độ BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh.

NHẬT MINH

tin đã đăng