10 năm xây dựng Nông thôn mới: Nhiều thành tựu nổi bật

Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) được thành phố Hà Nội triển khai từ năm 2009 và đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội từ thành phố đến cơ sở quan tâm chỉ đạo, triển khai, thực hiện. Bộ tiêu chí về NTM, vùng nông thôn thủ đô đã có những thay đổi rõ nét, tác động trực tiếp đến sự phát triển kinh tế - xã hội.

Vượt lên khó khăn để xây dựng nông thôn mới

Trước khi thực hiện chủ trương xây dựng NTM, đời sống người dân ở nhiều nơi trên địa bàn thủ đô còn nhiều khó khăn. Thu nhập của một số bộ phận nông dân còn thấp, năm 2010, mới đạt 13 triệu đồng/người/năm.

Sản xuất nông nghiệp chủ yếu vẫn là sản xuất quy mô nhỏ lẻ, chất lượng nông sản và hiệu quả sản xuất chưa cao. Hệ thống hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn đầu tư chưa đồng bộ, chưa đáp ứng được yêu cầu.

Trước thực trạng đó, Thành ủy Hà Nội đã xác định phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn, trong đó, trọng tâm là xây dựng NTM là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt.

Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng NTM” đã được lan rộng trong toàn Thành phố, nhận thức của người dân được nâng lên, hiểu biết được đường lối, chủ trương của Đảng, Chính sách, Pháp luật của Nhà nước, mục tiêu của việc thực hiện Chương trình để từ đó tích cực tham gia thực hiện.

Những kết quả khả quan

Cũng từ chương trình xây dựng NTM, hạ tầng kinh tế - xã hội ở khu vực nông thôn của thành phố ngày càng được đầu tư cơ bản đồng bộ, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, phục vụ phát triển sản xuất và đời sống của người dân khu vực nông thôn.

Ngoài huy động nguồn ngân sách nhà nước hỗ trợ, trong 10 năm qua, thành phố Hà Nội đã vận động hàng nghìn tập thể, cá nhân, doanh nghiệp, hộ gia đình chung sức xây dựng NTM với tổng kinh phí 14.740.630 triệu đồng, chiếm 19,3% tổng kinh phí huy động.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng thăm mô hình trồng lúa hữu cơ tại huyện Chương Mỹ.

Tốc độ tăng trưởng bình quân của giá trị sản xuất nông lâm thủy sản giai đoạn 2010-2018 là 3,34%/năm. Giá trị sản xuất nông nghiệp thực tế năm 2018 đạt 259 triệu đồng/ha/năm, vượt trước 02 năm mục tiêu Chương trình đề ra (250 triệu đồng/ha/năm), tăng 117 triệu đồng/ha/năm so với năm 2010 (133 triệu đồng/ha/năm).

Đến nay, thành phố Hà Nội có 4 huyện (Đan Phượng, Đông Anh, Thanh Trì và Hoài Đức) được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn NTM. Thành phố đã hoàn thiện hồ sơ và trình Thủ tướng Chính phủ công nhận 2 huyện Gia Lâm, Quốc Oai đạt chuẩn NTM năm 2018. 

Toàn Thành phố có 325/386 xã (chiếm 84,2%) được UBND Thành phố công nhận đạt chuẩn NTM, tăng 124 xã so với cuối năm 2015.

Đời sống nông dân không ngừng được cải thiện và nâng cao, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn năm 2018 đạt 46,5 triệu đồng/người/năm (tăng 33,5 triệu đồng so với năm 2010). Tỷ lệ hộ nghèo của Thành phố giảm từ 7,52% (116.057 hộ nghèo) đầu năm 2011 xuống còn 0,96% (17.260 hộ nghèo) cuối năm 2015.

Mặc dù đạt được nhiều kết quả tích cực, song Kết quả xây dựng NTM giữa các huyện còn chưa đồng đều, trong khi một số huyện đã có 100% số xã đạt chuẩn thì vẫn còn một số huyện còn nhiều xã chưa đạt. Thành phố Hà Nội phấn đấu đến năm 2020 sẽ có 85% trở lên số xã đạt chuẩn NTM (tăng 5% so với mục tiêu của Chương trình), có từ 10 huyện, thị xã trở lên đạt chuẩn NTM.

Thu Phượng

tin đã đăng