Các bộ, ngành cùng vào cuộc để phòng, chống xâm hại trẻ em

Thông tin từ Bộ LĐTBXH, Bộ sẽ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan để xây dựng Kế hoạch hành động quốc gia phòng, chống bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong năm 2019.

Cụ thể, để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống xâm hại trẻ em, Bộ LĐTBXH chỉ rõ, cần phối hợp rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định của pháp luật về bảo vệ trẻ em trong Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự, Luật giám định tư pháp, Luật xử lý vi phạm hành chính, Luật phòng, chống bạo lực gia đình.

Song song với đó là hoàn thiện và thực hiện đồng bộ quy trình tiếp nhận, xử lý thông tin, thông báo, tố giác nguy cơ, hành vi xâm hại trẻ em và can thiệp kịp thời các vụ việc trẻ em bị bạo lực, xâm hại tình dục; ưu tiên giải quyết, xử lý kịp thời, nghiêm minh các vụ xâm hại trẻ em; rà soát, xử lý dứt điểm các vụ việc xâm hại trẻ em đang tồn đọng, chưa xử lý kịp thời; bảo đảm thực hiện quyền trẻ em trong quá trình tố tụng.Truyền thông, giáo dục pháp luật, kỹ năng về phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em. Nâng cao năng lực cho các cán bộ hệ thống tư pháp, cán bộ hệ thống cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em về phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em. Tăng cường công tác giám sát, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện trách nhiệm bảo vệ trẻ em của các cơ quan, tổ chức, chính quyền địa phương.

Hiện, Bộ kiến nghị Quốc hội chỉ đạo giám sát việc thực hiện Luật trẻ em và pháp luật, chính sách về bảo vệ trẻ em; việc bố trí nhân lực, ngân sách ở địa phương để thực hiện công tác bảo vệ trẻ em, đặc biệt là trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp; trách nhiệm bảo vệ trẻ em của các bộ, ban, ngành trung ương. Thẩm tra việc lồng ghép các mục tiêu, chỉ tiêu thực hiện quyền trẻ em, đặc biệt các quyền được bảo vệ của trẻ em trong chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội bộ, ngành, địa phương và quốc gia.

Mặt khác, theo Bộ LĐTBXH, cần tăng nguồn lực cho công tác bảo vệ trẻ em bao gồm bố trí người làm công tác bảo vệ trẻ em, bố trí ngân sách địa phương để thiết lập, triển khai các hoạt động cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em, thành lập nhóm thường trực bảo vệ trẻ em cấp xã để triển khai có hiệu quả quy trình hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại. Tranh thủ các nguồn lực quốc tế đẩy mạnh các hoạt động bảo vệ trẻ em, trong đó có phòng chống xâm hại trẻ em; trao đổi kinh nghiệm; tham gia các nghiên cứu, khảo sát; đăng cai các sự kiện, hội nghị cấp khu vực và toàn cầu về bảo vệ trẻ em, phòng, chống xâm hại trẻ em. Đồng thời, có chính sách khuyến khích cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em. Và mỗi bộ, ngành liên quan sẽ có những chức năng, nhiệm vụ cụ thể, phù hợp với yêu cầu chung. 

 

tin đã đăng