Đề xuất ngân sách hỗ trợ 700 tỉ đồng/năm tham gia bảo hiểm tai nạn lao động

Theo dự thảo Nghị định quy định về bảo hiểm tai nạn LĐ theo hình thức tự nguyện đối với người LĐ làm việc không theo hợp đồng LĐ, Bộ LĐTBXH đề xuất hàng năm ngân sách hỗ trợ khoảng 700 tỉ đồng cho một số đối tượng là người LĐ tham gia bảo hiểm tai nạn LĐ tự nguyện. 
Theo đó, người tham gia bảo hiểm tai nạn LĐ tự nguyện thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo sẽ được hỗ trợ 80% chi phí đóng bảo hiểm, những người LĐ khác được hỗ trợ 30%. Theo thống kê bảo hiểm xã hội bắt buộc về tai nạn LĐ, bệnh nghề nghiệp năm 2016, trong một năm, mức đóng bình quân một người là 482.400 đồng, tương đương mỗi tháng khoảng 3,3% mức lương cơ sở. Dự thảo quy định bốn phương thức đóng cho người LĐ lựa chọn là 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng. Quy định này dựa trên cơ sở tham khảo quy định đối với đối tượng tham gia chế độ BHTN hưu trí, tử tuất. So với người LĐ tham gia BHXH bắt buộc, các chế độ của người tham gia BHXH tự nguyện về tai nạn LĐ được kết cấu tương tự 4 chế độ, bổ sung mới 1 chế độ và sửa đổi 2 chế độ. Dự thảo tiếp tục được lấy ý kiến đến hết ngày 24.9.VƯƠNG NGỌC

VƯƠNG NGỌC

tin đã đăng