Lập dữ liệu về xuất khẩu lao động trên Internet

Theo Thông tư 35/2017/TT-BLĐTBXH do Bộ LĐTBXH ban hành, nhằm quản lý, vận hành và khai thác cơ sở dữ liệu về người LĐ Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, DN có nhu cầu cấp Giấy phép đưa LĐ đi làm việc ở nước ngoài đăng nhập vào địa chỉ https://csdl.dolab.gov.vn bằng tài khoản đã được cấp, truy cập vào mục “Cấp mới giấy phép” để cập nhật đầy đủ thông tin vào tờ khai; đăng tải hồ sơ đề nghị cấp giấy phép. 
Theo đó, trong 5 ngày làm việc, từ ngày nhận được tờ khai và hồ sơ đề nghị cấp giấy phép, cơ quan cấp giấy phép trả lời hồ sơ của DN là phù hợp hoặc chưa phù hợp, trường hợp chưa phù hợp phải nêu rõ lý do và yêu cầu DN sửa đổi, bổ sung giấy tờ. Trong 5 ngày làm việc, từ ngày nhận được thông báo trả lời hồ sơ đề nghị cấp giấy phép của DN đã phù hợp, DN nộp bản gốc hồ sơ tại cơ quan cấp giấy phép để kiểm tra, đối chiếu và lưu theo quy định. Thông tư có hiệu lực từ ngày 12.2.2018.

HOÀNG SƠN

tin đã đăng