Liên đoàn Khảo sát Khí tượng Thủy văn thông báo tuyển dụng viên chức

Liên đoàn Khảo sát khí tượng thủy văn (KTTV) trực thuộc Tổng cục Khí tượng Thủy văn thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại 07 đơn vị trực thuộc Liên đoàn Khảo sát KTTV năm 2019 như sau:

I. Chỉ tiêu tuyển dụng

TT

Đơn vị tuyển dụng

Số lượng cần tuyển

Vị trí việc làm cần tuyển

Chức danh nghề nghiệp; mô tả chức danh nghề nghiệp

Trình độ đào tạo

Chuyên ngành

1

Văn phòng

03

Kế toán

Kế toán viên; thực hiện công tác kế toán tổng hợp, kế toán thuế, kế toán thanh toán; tham gia các hoạt động dịch vụ theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị

Đại học trở lên

Kế toán

2

Phòng Khí tượng thủy văn và môi trường

01

Kỹ sư

Kỹ sư hạng III; thực hiện công tác kiểm tra, xử lý số liệu thủy văn

Đại học trở lên

Thủy văn và Môi trường

3

Phòng Kỹ thuật

01

Kỹ sư

Kỹ sư hạng III; thực hiện công tác kiểm tra, xử lý số liệu địa hình, theo dõi, giám sát các dự án nhiệm vụ chuyên môn

Đại học trở lên

Địa hình

4

Đoàn Khảo sát khí tượng thủy văn I

01

Điều tra viên TNMT

Điều tra viên TNMT hạng III; thực hiện công tác điều tra, khảo sát thủy văn

Đại học trở lên

Thủy văn và Môi trường

5

Đoàn Khảo sát khí tượng thủy văn II

01

Điều tra viên TNMT

Điều tra viên TNMT hạng III; thực hiện công tác điều tra, khảo sát thủy văn

Đại học trở lên

Thủy văn và Môi trường

01

Điều tra viên TNMT

Điều tra viên TNMT hạng III; thực hiện nhiệm vụ thiết kế kỹ thuật, đo đạc địa hình và bản đồ

Đại học trở lên

Địa hình

6

Trung tâm Đo đạc thủy văn và môi trường

03

Điều tra viên TNMT

Điều tra viên TNMT hạng III; thực hiện nhiệm vụ khảo sát, quan trắc, xử lý, hiệu chỉnh, chỉnh lý, tổng hợp, lập báo cáo về môi trường

Đại học trở lên

Môi trường

01

Điều tra viên TNMT

Điều tra viên TNMT hạng IV; thực hiện nhiệm vụ khảo sát, quan trắc môi trường

Trung cấp trở lên

Môi trường

01

Điều tra viên TNMT

Điều tra viên TNMT hạng IV; thực hiện nhiệm vụ điều tra, khảo sát khí tượng

Trung cấp trở lên

Khí tượng

7

Trung tâm Đo đạc địa hình và bản đồ

03

Điều tra viên TNMT

Điều tra viên TNMT hạng III; thực hiện nhiệm vụ thiết kế kỹ thuật, đo đạc địa hình và bản đồ

Đại học trở lên

Địa hình

02

Điều tra viên TNMT

Điều tra viên TNMT hạng IV; thực hiện nhiệm vụ đo đạc địa hình và bản đồ

Trung cấp trở lên

Địa hình

 

Tổng cộng:

18

 

 

 

 


II. Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển

Người đăng ký dự tuyển phải có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện theo Quy định tại Điều 22, Luật Viên chức năm 2010

III. Thời gian, địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển

1. Thời gian nhận hồ sơ, phiếu đăng ký dự tuyển: Từ ngày 30 tháng 10 đến hết ngày 28 tháng 11 năm 2019; người đăng ký dự tuyển nộp trực tiếp Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ) tại địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc theo đường bưu chính.

2. Địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Văn phòng Liên đoàn Khảo sát KTTV, số 10 Pháo Đài Láng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, điện thoại: 024.37750279

IV. Hình thức và nội dung xét tuyển

- Hình thức xét tuyển phỏng vấn

+ Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì được tham dự vòng 2.

+ Vòng 2: Phỏng vấn để kiểm tra năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

- Nội dung ôn tập xét tuyển: Được đăng tải trên Website của Tổng cục Khí tượng Thủy văn, địa chỉ: http://www.kttvqg.gov.vn

Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển được niêm yết tại trụ sở Liên đoàn Khảo sát KTTV, số 10 Pháo Đài Láng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội và đăng tải trên Website của Tổng cục Khí tượng Thủy văn, địa chỉ: http://www.kttvqg.gov.vn chậm nhất 15 ngày trước ngày tổ chức xét tuyển vòng 2.

- Thời gian xét tuyển phỏng vấn vòng 2: Ngày 13 tháng 12 năm 2019, bắt đầu từ 8 giờ 30 phút.

- Địa điểm tổ chức xét tuyển: Hội trường Liên đoàn Khảo sát KTTV, số 10 Pháo Đài Láng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

VI. Lệ phí xét tuyển: Thực hiện theo Quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính.

 

tin đã đăng