Những điểm cần lưu ý về giá trị sử dụng của thẻ bảo hiểm y tế

Trong những điểm mới về chính sách bảo hiểm y tế có hiệu lực từ ngày 1-12-2018, quy định về giá trị sử dụng của thẻ với một số đối tượng có vài nội dung cần lưu ý.

Nghị định số 146/2018/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế (BHYT) có hiệu lực thi hành từ ngày 1-12-2018. Theo đó, giá trị sử dụng của thẻ BHYT với một số đối tượng quy định cụ thể dưới đây.

Đối với trẻ em dưới sáu tuổi sinh trước ngày 30-9, thẻ BHYT có giá trị sử dụng đến hết ngày 30-9 của năm trẻ đủ 72 tháng tuổi. Với trẻ em sinh sau ngày 30-9, thẻ BHYT có giá trị sử dụng đến hết ngày cuối của tháng trẻ đủ 72 tháng tuổi.

Giá trị sử dụng thẻ BHYT đối với học sinh (HS), sinh viên (SV) tùy theo từng đối tượng. Đối với HS lớp 1, sẽ bắt đầu từ ngày 1-10 năm đầu tiên của cấp tiểu học. Đối với HS lớp 12, giá trị sử dụng đến hết ngày 30-9 của năm đó.

 

Đối với SV năm thứ nhất của khóa học, giá trị sử dụng từ ngày nhập học, trừ trường hợp thẻ của HS lớp 12 đang còn giá trị sử dụng thì nối tiếp với ngày hết hạn của thẻ trước đó.

Đối với SV năm cuối của khóa học, giá trị sử dụng đến ngày cuối của tháng kết thúc khóa học.

Đối với người đã hiến bộ phận cơ thể theo quy định của pháp luật, giá trị sử dụng thẻ ngay sau khi hiến tạng.

Với người hưởng trợ cấp thất nghiệp, giá trị sử dụng từ tháng đầu tiên hưởng trợ cấp thất nghiệp ghi trong quyết định.

Với người được phong tặng danh hiệu nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú, giá trị sử dụng của thẻ BHYT từ ngày cơ quan Bảo hiểm xã hội (BHXH) nhận được quyết định phê duyệt danh sách của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Với người nghèo (nhóm 3), người cận nghèo (nhóm 4) được ngân sách Nhà nước (NSNN) hỗ trợ 100% mức đóng BHYT, giá trị sử dụng được xác định tại quyết định phê duyệt danh sách.

Với đối tượng bảo trợ xã hội, giá trị sử dụng từ ngày được hưởng trợ cấp xã hội tại quyết định của UBND cấp huyện.

Đối với đối tượng khác, giá trị sử dụng từ ngày người tham gia nộp tiền đóng BHYT.

Trường hợp đối tượng người thuộc hộ gia đình nông - lâm - ngư - diêm nghiệp có mức sống trung bình, nhóm 5 và nhóm 6, tham gia BHYT lần đầu hoặc tham gia không liên tục từ ba tháng trở lên trong năm tài chính, thẻ BHYT có thời hạn sử dụng là 12 tháng kể từ ngày có giá trị sử dụng.

Giá trị sử dụng của thẻ tương ứng số tiền đóng BHYT, trừ đối tượng là trẻ em dưới sáu tuổi.

* Thẻ BHYT: Thông tin trên thẻ bao gồm năm nội dung: thông tin cá nhân; mã thẻ BHYT; thời điểm thẻ có giá trị sử dụng; nơi đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu; thời gian tham gia BHYT 5 năm liên tục.

 

Cấp thẻ BHYT có ảnh đối với trường hợp người tham gia BHYT không có giấy tờ xác nhận nhân thân có ảnh do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp.

tin đã đăng