Quy định công nhận đối với bằng, chứng chỉ giáo dục nghề nghiệp do nước ngoài cấp

Bộ LĐTBXH mới ban hành Thông tư số 34/2017/TT-BLĐTBXH Quy định việc công nhận tương đương đối với bằng, chứng chỉ giáo dục nghề nghiệp do cơ sở giáo dục nghề nghiệp nước ngoài cấp.

Theo đó, thông tư quy định chi tiết việc công nhận tương đương đối với bằng, chứng chỉ giáo dục nghề nghiệp của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nghề nghiệp nước ngoài cấp so với các trình độ đào tạo của giáo dục nghề nghiệp Việt Nam (sơ cấp, trung cấp, cao đẳng).

Cụ thể, văn bằng chứng chỉ của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp nước ngoài hoạt động hợp pháp được công nhận tương đương tại Việt Nam và người dân không cần làm thủ tục công nhận văn bằng, chứng chỉ. Bằng, chứng chỉ của người học do cơ sở giáo dục nghề nghiệp nước ngoài cấp được công nhận tương đương trong các trường hợp sau đây: Bằng, chứng chỉ được cấp bởi các cơ sở giáo dục nghề nghiệp nước ngoài thuộc phạm vi áp dụng của Hiệp định về tương đương bằng, chứng chỉ hoặc công nhận lẫn nhau về bằng, chứng chỉ hoặc Điều ước quốc tế có liên quan đến bằng, chứng chỉ mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký kết hoặc là thành viên.

Văn bằng, chứng chỉ của các cơ sở giáo GDNN nước ngoài hoạt động hợp pháp được công nhận tương đương tại Việt Nam. Ảnh: HẢI NGUYỄN


Bằng, chứng chỉ được cấp bởi cơ sở giáo dục nghề nghiệp nước ngoài hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, thực hiện hoạt động giáo dục nghề nghiệp theo quy định trong giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đã được cơ quan có thẩm quyền về giáo dục nghề nghiệp Việt Nam cấp.

Bằng, chứng chỉ được cấp bởi cơ sở giáo dục nghề nghiệp hoạt động hợp pháp ở nước ngoài mà các chương trình đào tạo đã được cơ quan, tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục của nước đó công nhận hoặc được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền về giáo dục của nước đó cho phép thành lập và được phép cấp bằng, chứng chỉ.

Thông tư cũng khẳng định, người có văn bằng, chứng chỉ thuộc các trường hợp nêu trên không phải làm thủ tục công nhận văn bằng. Người có bằng, chứng chỉ do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp có trách nhiệm tập hợp và cung cấp các minh chứng về tính hợp pháp của chương trình đào tạo, cơ sở giáo dục nghề nghiệp nước ngoài cấp bằng, chứng chỉ khi có yêu cầu hợp pháp từ các bên liên quan.

Trách nhiệm của Bộ LĐTBXH là công bố công khai các thông tin về các cơ sở giáo dục nghề nghiệp nước ngoài hoạt động hợp pháp và không hợp pháp trên website, và trả lời khi có yêu cầu về tính hợp pháp của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp nước ngoài. Bộ không làm thủ tục công nhận văn bằng cho từng cá nhân. Trách nhiệm của người có văn bằng, chứng chỉ là cung cấp minh chứng về tính hợp pháp của cơ sở giáo dục nghề nghiệp cấp bằng cho người sử dụng lao động khi có yêu cầu. 

LONG HÀ

tin đã đăng