Số thu BHXH, BHYT Quảng Bình tăng trưởng bình quân hàng năm hơn 10%

Những năm qua, thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, giai đoạn 2012-2020”, cấp ủy các cấp ở tỉnh Quảng Bình đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện, góp phần bảo đảm an sinh xã hội.

Đối tượng tham gia, số thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp năm sau luôn cao hơn năm trước, tỷ lệ nợ được kiểm soát tốt, có xu hướng giảm qua từng năm. Các chế độ, chính sách đối với người tham gia các loại bảo hiểm được thực hiện đúng quy định; chi trả đầy đủ, an toàn đến người được hưởng...

Quảng Bình phấn đấu đến năm 2020 có khoảng 50% lực lượng lao động tham gia bảo hiểm xã hội, 35% lực lượng lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp và trên 83% dân số tham gia bảo hiểm y tế…

Tại hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW về “ cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012-2020” của tỉnh Quảng Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Bình Trần Công Thuật nhấn mạnh: Kết quả trong công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đã đạt được trong thời gian qua cho thấy các chủ trương, Nghị quyết của Đảng đã đi vào đời sống. Thời gian tới, cấp ủy, chính quyền các cấp cần chủ động chỉ đạo sâu sát hơn công tác tuyên truyền; xây dựng kế hoạch, chương trình thực hiện hàng năm; chú trọng thanh tra, kiểm tra, đôn đốc, khảo sát để kịp thời phát hiện và giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện.

 

Các cấp ủy, chính quyền cần tăng cường đổi mới công tác tuyên truyền Nghị quyết và Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung. Quá trình tuyên truyền cần đi sâu vào tư vấn giúp nhân dân có đầy đủ thông tin về cách thức, quy trình, địa chỉ đăng ký; kịp thời giải đáp những băn khoăn, thắc mắc của người dân về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; thường xuyên rà soát, củng cố và hoàn thiện tổ chức bộ máy làm công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và công tác cán bộ.

Cơ quan chức năng cần đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ; ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong quản lý, giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; tăng cường sự phối hợp giữa các sở, ngành trong triển khai thực hiện Nghị quyết, kiên quyết xử lý nghiêm những hành vi vi phạm chế độ, chính sách liên quan đến bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế...

tin đã đăng