Tư vấn lao động

Đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực bảo hiểm thất nghiệp

Ngày 26.9.2017, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 93/NQ - CP về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động Thương binh & Xã hội. Lĩnh vực bảo hiểm thất nghiệp cũng có nhiều “cải tiến” quan trọng.

cơ hội việc làm