Đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực bảo hiểm thất nghiệp

Ngày 26.9.2017, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 93/NQ - CP về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động Thương binh & Xã hội. Lĩnh vực bảo hiểm thất nghiệp cũng có nhiều “cải tiến” quan trọng.

 

Cụ thể, trong thủ tục “Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp”: Sửa đổi Đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (Mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31.7.2015): Bỏ thông tin ngày tháng năm sinh, số chứng minh nhân dân, ngày cấp, nơi cấp, dân tộc, tôn giáo, nơi thường trú, chỗ ở hiện nay; bổ sung mã số định danh cá nhân và nơi ở hiện tại (trường hợp khác nơi đăng ký thường trú).

Thủ tục “Tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp”: Sửa đổi Mẫu Thông báo về việc tìm kiếm việc làm (Mẫu số 16 ban hành kèm theo Thông tư số 28/2015/TT-LĐTBXH ngày 31.7.2015): Bỏ thông tin ngày tháng năm sinh, số chứng minh nhân dân, ngày cấp, nơi cấp, chỗ ở hiện nay; bổ sung số định danh cá nhân và nơi ở hiện tại (trường hợp khác nơi đăng ký thường trú).

Thủ tục “Chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp”:Sửa đổi Mẫu Thông báo (Mẫu số 23 ban hành kèm theo Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31.7.2015): Bỏ thông tin ngày tháng năm sinh, số chứng minh nhân dân, ngày cấp, nơi cấp, nơi thường trú, chỗ ở hiện nay; bổ sung mã số định danh cá nhân và nơi ở hiện tại (trường hợp khác nơi đăng ký thường trú).

Thủ tục “Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (chuyển đi)”: Sửa đổi Đơn đề nghị chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (Mẫu số 10 ban hành kèm theo Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31.7.2015): Bỏ thông tin ngày tháng năm sinh, số chứng minh nhân dân, ngày cấp, nơi cấp, nơi thường trú, chỗ ở hiện nay; bổ sung số định danh cá nhân và nơi ở hiện tại (trường hợp khác nơi đăng ký thường trú).

Thủ tục “Giải quyết hỗ trợ học nghề”: Sửa đổi Đơn đề nghị hỗ trợ học nghề (Mẫu số 18 ban hành kèm theo Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31.7.2015): Bỏ thông tin ngày tháng năm sinh, số chứng minh nhân dân, ngày cấp, nơi cấp, nơi thường trú, chỗ ở hiện nay; bổ sung số định danh cá nhân và nơi ở hiện tại (trường hợp khác nơi đăng ký thường trú).

Thủ tục “Hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm”: Sửa đổi Phiếu tư vấn, giới thiệu việc làm (Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31.7.2015): Bỏ thông tin ngày tháng năm sinh, số chứng minh nhân dân, giới tính, ngày cấp, nơi cấp, dân tộc tôn giáo, nơi thường trú, chỗ ở hiện nay; bổ sung số định danh cá nhân và nơi ở hiện tại (trường hợp khác nơi đăng ký thường trú).

Quang Minh

tin đã đăng