Những chuyển biến tích cực của thị trường lao động việc làm

Theo Tổng cục Thống kê, trong 9 tháng năm 2018, tình hình lao động việc làm có nhiều chuyển biến tích cực do chính sách cải cách hành chính tiếp tục phát huy hiệu quả và tác động khả quan từ các hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam đã tham gia.

Theo công bố của Tổng cục thống kê, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên quý III năm 2018 ước tính là  55,4 triệu người, tăng  307,4 nghìn người so với quý trước và tăng 551,5 nghìn người so với cùng kỳ năm trước. Lực lượng lao động trong độ tuổi lao động quý III là 48,8 triệu người, tăng 314,1 nghìn người so với quý trước và tăng 539,9 nghìn người so với cùng kỳ năm trước. Lực lượng lao động trong độ tuổi khu vực thành thị là 16,4 triệu người (chiếm 33,6%), lực lượng lao động nữ trong độ tuổi là 22,2 triệu người (chiếm 45,5%).

Lao động từ 15 tuổi trở lên có việc làm trong quý III ước tính là 54,3 triệu người, tăng 301,1 nghìn người so với quý trước  và tăng 554,8 nghìn người so với cùng kỳ năm trước. Lao động từ 15 tuổi trở lên có việc làm ở khu vực thành thị chiếm 31,8%, lao động nữ chiếm 47,7%. Trong tổng số lao động có việc làm từ 15 tuổi trở lên, lao động có việc làm trong khu vực Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thuỷ sản ước tính 20,7 triệu người, chiếm 38,1%; khu vực Công nghiệp và Xây dựng là 14,4 triệu người, chiếm 26,6%; khu vực Dịch vụ là 19,2 triệu người, chiếm 35,3%.

Số người thất nghiệp trong quý III là 1,1 triệu người, tăng 6,3 nghìn người so với quý trước và giảm 3,3 nghìn người so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ thất nghiệp chung quý III năm 2018 ước là 2,0%, so với quý trước không có biến động, giảm 0,02 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước.

Lao động có việc làm đã qua đào tạo từ trình độ “sơ cấp nghề” trở lên trong quý III ước tính là 12 triệu người. ảnh: Nguyễn Hải

 

Tỷ lệ thiếu việc làm của lao động từ 15 tuổi trở lên quý III năm 2018 ước là 1,36% giảm 0,02 điểm phần trăm so với quý trước và giảm 0,13 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ thiếu việc làm của lao động trong độ tuổi lao động là 1,42% giảm 0,01 điểm phần trăm so với quý trước.

Lao động có việc làm đã qua đào tạo từ trình độ “sơ cấp nghề” trở lên trong quý III ước tính là 12 triệu người, chiếm 22,1% số lao động có việc làm trong nước.

Bên cạnh đó, tình hình lao động việc làm trong 9 tháng đầu năm 2018 có nhiều chuyển biến tích cực nhờ chính sách cải cách hành chính tiếp tục phát huy hiệu quả và tác động tích cực từ những hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam đã tham gia ký kết. Cụ thể, 9 tháng đầu năm 2018, lực lượng lao động 15 tuổi trở lên ước tính là 55,2 triệu người, tăng 581,5 nghìn người so với cùng kỳ năm trước và tăng chủ yếu ở khu vực nông thôn; trong đó, lực lượng lao động trong độ tuổi lao động ước tính là 48,5 triệu người, tăng 1,1% so với cùng kỳ năm trước. Lao động từ 15 tuổi trở lên trong 9 tháng đầu năm 2018 ước tính là là 54,1 triệu người, tăng 1,1% so với cùng kỳ năm trước. Số người thất nghiệp trong 9 tháng là 1,1 triệu người, giảm 19,6 nghìn người (giảm 1,7%) so với cùng kỳ năm trước. 

Tỷ lệ thiếu việc làm của lao động từ 15 tuổi trở lên là 1,4%, giảm 0,18 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước.Tỷ lệ thiếu việc làm trong độ tuổi lao động là 1,46%, giảm 0,21 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước và giảm chủ yếu ở khu vực thành thị.

 

Minh Châu

tin đã đăng