Quý I.2018: Huyện Triệu Sơn giải quyết việc làm cho gần 400 lao động

Năm 2017, toàn huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa) đã giải quyết việc làm cho hơn 3.500 lao động (bằng 100,6% kế hoạch), trong đó có 431 người đi xuất khẩu lao động. Quý I.2018, huyện giải quyết việc làm cho gần 400 lao động.

Để đạt được kết quả trên, huyện đã tăng cường công tác tuyên truyền để người dân tích cực tham gia học nghề. Đối với lĩnh vực nông nghiệp, huyện phối hợp với Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên tổ chức các lớp dạy nghề ngắn hạn về trồng trọt, chăn nuôi gia súc, gia cầm; tập huấn, hướng dẫn áp dụng tiến bộ khoa học trong sản xuất, chăn nuôi nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và giảm ngày công lao động. Dịch chuyển một bộ phận lao động từ nông nghiệp sang sản xuất tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ bằng cách phát triển kinh tế phi nông nghiệp. Bên cạnh đó, huyện đã đẩy mạnh công tác giới thiệu việc làm cho người lao động; liên kết với các công ty, doanh nghiệp đào tạo gắn với giải quyết việc làm. Đẩy mạnh công tác xuất khẩu lao động; rà soát, định hướng công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn,… Năm 2018, huyện Triệu Sơn phấn đấu giải quyết việc làm mới trong nước cho khoảng 2.000 người, lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng 450 người.

 

Thanh Nga

tin đã đăng