TPHCM hướng dẫn cấp thẻ bảo hiểm y tế cho hộ nghèo, cận nghèo

Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành quyết định hướng dẫn quy trình phối hợp cấp, mua thẻ bảo hiểm y tế cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn.

Theo quy trình mới, việc cấp thẻ bảo hiểm y tế cho hộ nghèo, hộ cận nghèo được giao trực tiếp cho 3 cơ quan thực hiện là uỷ ban nhân dân cấp xã, Phòng Lao động thương binh và xã hội và Bảo hiểm Xã hội cấp huyện.

Căn cứ quyết định công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo, chủ tịch uỷ ban nhân dân xã có trách nhiệm kiểm tra, rà soát các thành viên chưa tham gia bảo hiểm y tế để lập danh sách người chỉ tham gia bảo hiểm y tế theo mẫu D03-TS theo từng nhóm hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ vượt chuẩn cận nghèo và người chạy thận nhân tạo thuộc hộ nghèo đa chiều. 

Phòng Lao động thương binh và xã hội có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra, ký xác nhận và lập hồ sơ gửi Bảo hiểm Xã hội huyện. Sau đó, cơ quan Bảo hiểm Xã hội tổ chức in và chuyển giao thẻ cho phòng Lao động thương binh và xã hội để cấp cho người dân.

Quy trình cũng quy định rõ trách nhiệm lập dự toán và thanh toán kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế hàng năm với các cơ quan liên quan. Cụ thể gồm: Phòng Lao động thương binh và xã hội, phòng tài chính-kế hoạch của huyện và Sở Y tế.

Để thực hiện hiệu quả quy trình cấp thẻ bảo hiểm y tế, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh giao Sở Lao động thương binh và xã hội có trách nhiệm phối hợp với Sở Tài chính, Sở Y tế giám sát, kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất việc thực hiện các quy định pháp luật về cấp thẻ bảo hiểm y tế cho đối tượng trên địa bàn. 

 

Các đơn vị tổng hợp báo cáo định kỳ cho Ủy ban Nhân dân Thành phố về tình hình cấp, mua thẻ bảo hiểm y tế. Bảo hiểm Xã hội Thành phố có trách nhiệm phối hợp với Sở Lao động thương binh và xã hội và các sở, ngành chức năng thực hiện kiểm tra, giám sát việc cấp, mua thẻ bảo hiểm y tế cho đối tượng tại quận, huyện.

Đối với Ủy ban Nhân dân các quận, huyện phải chỉ đạo phòng Lao động thương binh và xã hội, Ủy ban Nhân dân cấp xã phối hợp với Bảo hiểm Xã hội thực hiện cấp thẻ bảo hiểm y tế cho đối tượng theo quy trình. Ủy quyền cho phòng Lao động thương binh và xã hội ký hợp đồng với Bảo hiểm xã hội huyện về việc mua bảo hiểm y tế cho đối tượng thuộc chương trình giảm nghèo bền vững của quận, huyện.

Ủy ban Nhân dân các xã, phường hàng tháng có trách nhiệm rà soát tăng, giảm đối tượng tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn gửi phòng Lao động thương binh và xã hội đúng thời hạn.

tin đã đăng