Yên Bái: Năm 2017, lao động qua đào tạo nghề đạt 35%

Năm 2017, toàn tỉnh Yên Bái đã tuyển mới và đào tạo nghề cho 15.882 người, đạt 104,5% kế hoạch giao. Trong đó: cao đẳng 1.142 người (đạt 67,2%); trung cấp 1.808 người (đạt 72,3%); sơ cấp và đào tạo nghề dưới 3 tháng là 12.932 người (đạt 117,6%); có 4.922 người được hỗ trợ học nghề theo chính sách của Đề án 1956. Riêng thành phố Yên Bái tuyển mới và đào tạo nghề cho 2.427 người, đạt 101,1% kế hoạch năm; huyện Trấn Yên 2.140 người, đạt 104,4% kế hoạch năm; huyện Lục Yên là 2.113 người, đạt 100,6% kế hoạch năm;... Các DN may trên địa bàn tỉnh đã đào tạo nghề cho 2.137 lao động và tuyển dụng vào làm việc.

Kết quả công tác đào tạo nghề năm 2017 đã góp phần nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo toàn tỉnh đạt 51%, trong đó: tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt 35%; tỷ lệ lao động qua đào tạo từ 3 tháng trở lên có văn bằng, chứng chỉ công nhận kết quả đào tạo đạt 26,2%. Nguồn nhân lực tiếp tục được nâng lên là yếu tố quan trọng góp phần để tỉnh hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đề ra trong năm. 

 

Lê Phong

tin đã đăng