Trường đại học Kinh tế, ĐH Đà Nẵng tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2018

Trường đại học Kinh tế, ĐH Đà Nẵng tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2018 như sau:
1. Vị trí việc làm, chỉ tiêu tuyển dụng
- Khoa Thống kê - Tin học:
+ 02 GV Bộ môn Tin học quản lý
+ 01 GV Bộ môn Thống kê
- Khoa Kinh tế
+ 01 GV Bộ môn Kinh tế học
- Khoa Marketing: 03 GV Bộ môn Marketing
- Khoa Ngân hàng: 01 GV Bộ môn tài chính công
- Khoa Quản trị kinh doanh
+ 02 GV Bộ môn Quản trị kinh doanh tổng quát
+ 01 GV Bộ môn Quản trị nguồn nhân lực
- Khoa Luật
+ 01 GV Bộ môn Luật Hành chính - Nhà nước
+ 01 GV Bộ môn Luật Kinh tế - Nhân sự
- Khoa Thương mại điện tử
+ 02 GV Bộ môn Thương mại điện tử
- Khoa Du lịch
+ 02 GV Bộ môn Kinh doanh Lữ hành
- Khoa Kinh tế chính trị
+ 01 GV Bộ môn Kinh tế chính trị
- Tổ ngoại ngữ chuyên ngành: 01 Giảng viên
- Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế: 04 Nghiên cứu viên
2. Thời gian nhận hồ sơ.
– Các ứng viên gửi thông tin theo mẫu đính kèm về địa chỉ mail: tochuc-hanhchinh@due.edu.vn trước ngày 31/7/2018.
Mọi chi tiết xem thông tin tại:
http://due.udn.vn/vi-vn/thongbao/thongbaochitiet/id/7650/bid/456

tin đã đăng