Các quy định đối với lao động nước ngoài làm việc tại Campuchia

Ngày 22/03/2017, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hôi Việt Nam và Bộ Lao động và Đào tạo nghề Campuchia đã ký Bản Ghi nhớ về hợp tác lao động, trong đó có nội dung hai bên thống nhất hợp tác trong việc quản lý lao động di cư để làm việc giữa hai nước.

Để triển khai thực hiện Bản Ghi nhớ, ngày 20/12/2017 Cục Quản lý lao động ngoài nước, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã ban hành công văn số 2444/QLLĐNN-NBCAĐNA để thông tin tới các Sở Lao động Thương binh và xã hội có chung đường biên với Campuchia một số quy định của Chính phủ Campuchia có liên quan đến lao động nước ngoài làm việc tại Campuchia để phổ biến, tuyên truyền cho người dân.

Công văn 2444/QLLĐNN-NBCAĐNA xem tại đây.

tin đã đăng