Đài Loan tăn lương cơ bản và điều chỉnh mức đóng bảo hiểm của người lao động từ ngày 1.1.2018

Cục Quản lý lao động ngoài nước xin thông báo kể từ ngày 1/1/2018, Đài Loan sẽ điều chỉnh mức lương cơ bản của người lao động, mức tham gia bảo hiểm lao động và bảo hiểm y tế, cụ thể như sau:

1. Lương cơ bản:

- Đối với hợp đồng lao động mà tiền lương thỏa thuận được hưởng theo tháng thì mức lương cơ bản là 22.000 Đài tệ/tháng.

- Đối với hợp đồng lao động mà tiền lương thỏa thuận được hưởng theo giờ thì mức lương cơ bản là 140 Đài tệ/giờ làm việc.

2. Bảo hiểm lao động và bảo hiểm y tế:

a) Bảo hiểm lao động:

Tổng mức phí tham gia bảo hiểm lao động là 9,5% lương cơ bản của người lao động. Trong đó, chủ sử dụng đóng 70%, người lao động 20%, nhà nước hỗ trợ 10%. Như vậy, mức đóng bảo hiểm lao động hàng tháng của người lao động được tính như sau:

Bảo hiểm lao động = Lương cơ bản x Hệ số phí bảo hiểm lao động (9,5%) x Hệ số người lao động chi trả (20%). Cụ thể, mức đóng bảo hiểm lao động của lao động nước ngoài có mức lương cơ bản 22.000 Đài tệ/tháng là:

22.000 Đài tệ x 9,5% x 20% = 418 Đài tệ/tháng.

Người lao động làm công việc giúp việc gia đình, khán hộ công gia đình không bắt buộc phải tham gia bảo hiểm lao động.

b) Bảo hiểm y tế:

Tổng mức phí tham gia bảo hiểm y tế là 4,69% lương cơ bản của người lao động. Trong đó, chủ sử dụng đóng 60%, người lao động đóng 30%, nhà nước hỗ trợ 10%. Như vậy, mức đóng bảo hiểm y tế hàng tháng của người lao động được tính như sau:

Bảo hiểm y tế = Lương cơ bản x Hệ số phí bảo hiểm y tế (4,69%) x Hệ số người lao động chi trả (30%). Cụ thể, mức đóng bảo hiểm y tế của lao động nước ngoài có mức lương cơ bản 22.000 Đài tệ/tháng là:

22.000 Đài tệ x 4,69% x 30% = 310 Đài tệ/tháng.

Mức phí tham gia bảo hiểm y tế trên áp dụng cho cả đối tượng lao động làm công việc giúp việc gia đình và khán hộ công gia đình.

tin đã đăng