Xin ý kiến góp ý hồ sơ xây dựng Nghị định thay thế Nghị định 126

Trong tiến trình đổi mới công tác quản lý nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động đưa lao động Việt nam đi làm việc ở nước ngoài, Bộ Lao động TBXH đang xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 126/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, trong đó đưa ra qui định chặt chẽ hơn đối với hoạt động đưa lao động Việt nam đi làm việc ở một số thị trường trọng điểm.

Theo quy định tại Điều 85, 86,87 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, cơ quan đề nghị xây dựng Nghị định có trách nhiệm chuẩn bị hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị định (bao gồm Tờ trình xây dựng Nghị địnhbáo cáo đánh giá tác động của từng chính sách trong đề nghị xây dựng nghị địnhbáo cáo tổng kết thi hành pháp luật hoặc đánh giá thực trạng các vấn đề có liên quanđề cương dự thảo Nghị định). Cơ quan lập đề nghị xây dựng có trách nhiệm lấy ý kiến đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của chính sách trong đề nghị xây dựng nghị định và các cơ quan, tổ chức có liên quan; đăng tải toàn văn hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị định trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ và của cơ quan đề nghị xây dựng Nghị định trong thời hạn ít nhất là 30 ngày để các cơ quan, tổ chức, cá nhân góp ý kiến.

Thực hiện quy định này, ngày 20/11/2017, Bộ đã có công văn số 4850/LĐTBXH-QLLĐNN gửi các Bộ ngành, cơ quan tổ chức để lấy ý kiến về hồ sơ xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 126/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài; công văn số 4851/LĐTBXH-QLLĐNN gửi Cổng thông tin điện tử Chính phủ và Trung tâm thông tin của Bộ đề nghị đăng tải hồ sơ xây dựng Nghị định nêu trên. Đến nay, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ đã đăng tải toàn văn hồ sơ tại đường link:

http://www.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/congdan/DuThaoVanBan?_piref135_27935_135_27927_27927.mode=reply&_piref135_27935_135_27927_27927.id=2050

Cục Quản lý lao động ngoài nước đăng tải toàn văn hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 126/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài để các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tham gia ý kiến.

Nơi nhận ý kiến đóng góp: Cục Quản lý lao động ngoài nước, 41B Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội (điện thoại: 024.8249517 máy lẻ 605, email thuyttt@molisa.gov.vn)./.

Minh Anh

tin đã đăng